Адвокат след ПТП или злополука

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  0884 022 564

Полезна информация

Как се разследва трудовата злополука

След настъпване на трудовата злополука пострадалият, непосредственият му ръководител или свидетелите на злополуката незабавно трябва да уведомят работодателя.
 

Работодателят има задължението да декларира трудовата злополука пред Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) в срок до 5 работни дни. В случай, че не го направи, пострадалият или неговите наследници имат право да я декларират в срок една година от настъпването на злополуката.
 

Декларацията до ТП на НОИ се подава:

  • на хартиен носител в съответното териториално поделение по седалището и адреса на управление на работодателя
  • по електронен път с квалифициран електронен подпис или ПИК, който се издава от НОИ или
  • по пощата на адреса на съответното ТП на НОИ по седалището и адреса на управление на работодателя.

В случаите, в които трудовата злополука се декларира от пострадалото лице или от неговите наследници, декларацията за трудова злополука трябва да подадена в 4 екземпляра и към нея да бъдат приложение писмени обяснения на пострадалото лице.
 

ТП на НОИ съвместно с Инспекцията по труда, комитетите и групите по условия на труд и други компетентни органи в зависимост от случая разследват всяка смъртна трудова злополука, всяка злополука, причинила увреждане на повече от 3-ма работещи, както и всяка злополука, за която има основание да се предполага, че ще доведе до инвалидност. ТП на НОИ може по своя преценка да разследва и други злополуки освен изброените. Разследването на трудова злополука трябва да установи: причините и обстоятелствата за възникване на трудовата злополука; вида на уврежданията; други сведения, които ще послужат при произнасянето за характера на злополуката.

При разследване на злополуката пострадалият има право да присъства или да посочи да присъстват: работник или служител от същата професия, или член на семейството или възходящ или низходящ роднина, или представител на синдикалната организация, в която членува; представител на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд. Право да присъстват имат и наследниците на починалия при трудова злополука, както и членовете на семейството или възходящ или низходящ роднина, когато здравословното състояние на пострадалия не му позволява да посочи представител. Резултатите от разследването се оформят в протокол в типизирана форма, който е валиден до доказване на противното. Екземпляр от протокола се връчва от ТП на НОИ на пострадалия или на неговите наследници и на работодателя.
 

За всяка трудова злополука ТП на НОИ открива досие. Въз основа на документите в досието и данните в информационната система длъжностно лице от НОИ издава разпореждане за приемане или за неприемане на злополуката за трудова в 14-дневен срок от декларирането. Разпореждането се връчва на пострадалия и на неговия работодател и подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаването пред ръководителя на съответното ТП на НОИ. Ръководителят на ТП на НОИ се произнася с мотивирано решение в 1-месечен срок от подаването на жалбата.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му чрез ръководителя на ТП на НОИ пред съответния административен съд.

Ако сте пострадали след ПТП или злополука, свържете се с наш адвокат за консултация относно полагащото ви се обезщетение.